OPZ EU

 

The Cooperating Tourism Spider

KHK v PK se stala od září 2016 jedním z partnerů projektu s názvem
„The Cooperating Tourism Spider“, číslo smlouvy 2016-1-CZ01-KA202-023871
jehož realizátorem je Gymnázium a Střední odborná škola, Plasy. Projekt je financován z dotačního programu Erasmus+.

Cílem projektu je zefektivnění výuky v oblasti cestovního ruchu vzájemnou výměnou osvědčených zkušeností a postupů z různých evropských zemí a tím posílení uplatnitelnosti absolventů těchto oborů na evropském trhu práce. Výstupem projektu bude vzdělávací program, který se bude skládat z 5 modulů a 25 submodulů.

Projektové aktivity a výstupy pomohou žáků z různých zemí pochopit základní koncept evropské myšlenky "bohatství v různosti" jako příležitost pro spolupráci, výměnu zkušeností, ale také pro ekonomické využití společného evropského kulturního dědictví i jedinečného turistického potenciálu na lokální úrovni. Aktivní využívání vytvořených výstupů posílí uplatnitelnost žáků několika oborů souvisejících s cestovním ruchem na trhu práce, posílí jejich smysl pro iniciativu a podnikavost, zlepší jejich znalost anglického jazyka jako univerzálního jazyka v oblasti cestovního ruchu, ale také posílí jejich vnímavost, pokud jde o sociální, jazykovou a kulturní rozmanitost. Relevance těchto modulů pro praxi bude konzultována s podnikateli z oblasti cestovního ruchu a v oblasti získaných kompetencí na místě ověřena žáky zapojených škol.

Partnery projektu, který bude realizován v období září 2016–srpen 2018 jsou:

  • Gymnazium a SOŠ Plasy, Česká republika;
  • Smiltenes tehnikums, Lotyšsko;
  • BRG Steyr / Michaelerplatz, Rakousko;
  • Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Zvolen, Slovenská republika; 
  • Krajská hospodářská komora v Plzeňském kraji, Česká republika.

 

Pod záštitou Regionální hospodářské komory Plzeňského kraje

proběhlo v Plzni ve dnech 4. – 8. června 2018 závěrečné setkání studentů a učitelů středních škol z Rakouska, Lotyšska, České a Slovenské republiky, kteří 2 roky společně pracovali na vytvoření inovativního vzdělávacího programu z oblasti cestovního ruchu. Jednalo se o součást projektu „The Cooperating tourism spider“, který byl finančně podpořen z operačního programu Erasmus+. Předseda KHK v PK, Ing. Mgr. Pavel Karpíšek dodává: „Cílem projektu bylo motivovat žáky k učení se cizích jazyků, přesvědčit je o důležitosti této dovednosti a vnímat jazykové vzdělávání jako celoživotní proces a prostředek k vlastní seberealizaci a profesnímu uplatnění. Takováto mezinárodní setkání hodnotíme velmi pozitivně, protože podporují komunikaci napříč státy v rámci EU a nabízejí prostor spolupráci rozvíjet i do budoucna. Jsme rádi, že jsme mohli být partnerem této unikátní akce.“ Díky aktivitám došlo také k rozvoji interkulturních kompetencí žáků i jejich pedagogů.

 

Projekt Inovativní metody v péči o seniory

Krajská hospodářská komora v Plzeňském kraji připravila pro Střední školu Kralovice, nám. Osvobození 32 projekt Inovativní metody v péči o seniory (číslo projektu: 2017-1-CZ01-KA102-035109), který je financován z Evropské unie prostřednictvím programu Erasmus+. Doba realizace projektu: 01/08/2017 - 31/07/2018.
Realizace projektu reaguje na základní celoevropský problém, kterým je stárnutí obyvatelstva a skutečnost, že praxe jednotlivých členských zemí na poli zajištění dlouhodobé péče o seniory se značně liší. Existuje zde tedy velký prostor pro výměnu ověřených přístupů a příkladů dobré praxe, ale zároveň potřeba reflektovat tyto změny v odborné přípravě pracovníků, kteří tyto služby budou poskytovat. V rámci projektu jsme se rozhodli zaměřit na srovnání českého a slovenského sociálního systému, které vycházejí ze shodných východisek, ale postupně se mezi nimi vyvinulo několik zásadních rozdílů.
Základní aktivitou projektu byla stáž 10 osob - 8 žákyň a 2 žáků oboru Sociální činnost (kód oboru 75-41-M/01), která se uskutečnila v termínu 22. 9. 2017 – 3. 10. 2017 v Domově seniorů Archa (DSA) v Bratislavě, což je zařízení, které se v rámci své praxe zabývá zaváděním inovativních metod v oblasti ošetřovatelství, zdravotních i sociálních služeb pro seniory. Během stáže žáci poznali odlišnou koncepci péče o seniory a vyzkouší si samostatnou práci v zahraničním zařízení. Hlavním cílem projektu bylo praktické vyzkoušení a přenos osvědčených metod a postupů z oblasti péče o seniory, se kterými se žáci setkali pouze v teoretické rovině, ale neměli možnost si je vyzkoušet v rámci praxe. Jedná se zejména o oblast tzv. kognitivní rehabilitace (paměťová terapie, orientace v prostoru a čase), bazální stimulace, reminiscence a smyslové aktivizace s využitím arteterapie, biblioterapie a muzikoterapie. Stáž tak napomohla profesnímu rozvoji zúčastněných žáků, ale promítla se rovněž do inovace výuky odborných předmětů.Aktuality - KHK v Plzeňském kraji

19.3.2020

4. Bavorsko-Český DEN PRO FIRMY

19.března 2020 | 15:00 hodin | Deggendorfer Stadthallen | Deggendorf
Více info ZDE

28.5.2020

Životní inventura

Konference ŽIVOTNÍ INVENTURA se zaměří na ožehavé téma životní změny. Někomu změní život zdraví, prožije úraz nebo onemocní.
Více info ZDE

26.2.2020

Praktické rady pro stavebníky – jednání se stavebním úřadem

Seminář je připraven pro stavebníky, stavební firmy a podnikatele, investory a každého, kdo se zabývá výstavbou.
Sleva pro členy KHK v PK 20 % z ceny vstupného.
Více info ZDE

22.5.2020

GDPR aktuálně v roce 2020

Cílem semináře bude seznámit účastníky s dosavadními zkušenostmi z fungování a uplatňování obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)
Sleva pro členy KHK v PK 20 % z ceny vstupného.
Více info ZDE


O nás

Krajská hospodářská komora v Plzeňském kraji sdružuje právnické a fyzické osoby ve vybraných okresech Plzeňského kraje, a to na základě dobrovolného členství. Právní základ a vymezení její činnosti představuje zákon č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR ve znění pozdějších předpisů.

Kontakt

Krajská hospodářská komora
v Plzeňském kraji

Nerudova 25
301 00 Plzeň
Tel.: +420 377 322 826
Email: khkvpk@khkvpk.cz
WWW: www.khkvpk.cz