Program kvalifikovaný zaměstnanec - Ukrajina

 

Související soubory Klasifikace zaměstnání Žádost Čestného prohlášení Čestného prohlášení - hromadná žádost Program kvalifikovaný zaměstnanec-základní informace Převodník CZ-ISCO Vzor plná moc

Související soubory Vysílání ukrajinských občanů do ČR k výkonu práce ČJ Vysílání ukrajinských občanu do ČR k výkonu práce_UKR Stanovisko státních orgánů
Zaměstnanecká karta-náležitosti žádosti CZ Zaměstnanecká karta-náležitosti žádosti UKR

 

Soubory ke stažení Usnesení vlády č. 495 Výjimky a pravidla pro vstup do ČR

 


Aktuálně

KHK v PK  21 Září 2020

Seznam zemí s nízkým rizikem nákazy, nový příjezdový formulář


Seznam zemí s nízkým rizikem nákazy se od 21. září nezmění, Ministerstvo zdravotnictví spustilo online příjezdový formulář do ČR ...

Více info ZDE

KHK v PK  25 Srpen 2020

Vláda prodloužila o dva měsíce pracovní víza cizincům


Kabinet odsouhlasil prodloužení platnosti víz zahraničních pracovníků o další dva měsíce.
Cizinci, kteří budou mít pracovní smlouvu s datem uplynutí doby platnosti mezi 12. březnem a 16. listopadem, mohou na území ČR pracovat až do 16. listopadu.

Usnesení vlády č. 875

KHK v PK  29 Červenec 2020

Mimořádná ochranná opatření Ministerstva zdravotnictví COVID – 19


V ochranném opatření ministerstva zdravotnictví k omezení překročení státní hranice České republiky, jež nabylo účinnosti 1. července 2020, a následném, které nabylo účinnosti 20. července 2020, se v bodě I/11 nařizuje zaměstnavatelům a koncovým uživatelům pracovníků, kteří jsou státními příslušníky zemí, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID-19 nebo jsou státními příslušníky označených zemí dle bodu III.1, kteří pobývali déle než 12 hodin v posledních 14ti dnech na území těchto států, zamezit vstupu těchto osob na všechny provozovny a pracoviště daného zaměstnavatele, pokud tyto osoby současně nepředloží zaměstnavateli nebo koncovému uživateli, pro něhož vykonávají práci, negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2 z území České republiky, který není starší než 4 dny.
Dle bodu III/3. pak v případě změny subjektu, u kterého bude cizinec vykonávat ekonomickou činnost (nebo vzdělávací aktivitu), provedené v souladu s právním předpisy České republiky, přecházejí závazky uvedené v bodě I/5 (zajistit cizincům ubytování, zdravotní péči a návrat do země původu) na nového zaměstnavatele (či novou vzdělávací instituci).

KHK v PK  3 Červenec 2020

Potvrzení subjektu

V souvislosti s vydáním nového ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 30. 6. 2020 (č.j. MZDR 20599/2020-13/MIN/KAN) bychom Vás rádi upozornili na nový požadavek, kterým je předložení dokladu dle § 31 odst. 3 písm. b) Zákona o pobytu cizinců, tj. dokladu potvrzujícího splnění požadavků opatření před zavlečením infekčního onemocnění všemi cizinci, kteří žádají o schengenská a dlouhodobá víza nebo povolení k pobytu za účelem ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit na území ČR (viz bod I./6. ochranného opatření)

Doklad musí mít formu prohlášení zaměstnavatele / vzdělávací instituce, který/á přijímá cizince za účelem ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit na území ČR. V tomto dokladu se tento subjekt zavazuje, že cizinci zajistí:
-         ubytování po celou dobu jeho pobytu na území ČR, vč. místa, kde bude vykonáváno karanténní opatření v případě jeho nařízení orgánem ochrany veřejného zdraví;
-         zdravotní péči nebo registrujícího poskytovatele zdravotních služeb po celou dobu jeho pobytu na území ČR, vč. úhrady zdravotní péče, není-li zajištěna jinak;
-         návrat zpět do země původu v případě ztráty účelu pobytu na území ČR.

Bez tohoto dokladu nebude možné ode dne 13. 7. 2020 víza za účelem ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit udělovat / vyznačovat.

V případě žadatelů o dlouhodobá víza či povolení k pobytu za účelem ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit (včetně zaměstnaneckých karet, modrých karet apod.) je předložení dokladu podmínkou pro vyznačení víza, tj. v případě kladného rozhodnutí o žádosti bude žadatel vyzván, aby doklad předložil (podobně jako se předkládá potvrzení o cestovním zdravotním pojištění) společně s pasem před samotným vylepením vízového štítku. Žadatel nemusí předkládat originál, postačí sken (zaměstnavatel jej tedy může zaslat žadateli e-mailem).

Pod odkazem na web MZdr naleznete ochranné opatření a sdělení MZdr o stanovení seznamu zemí s nízkým rizikem nákazy
https://koronavirus.mzcr.cz/ochranne-opatreni-omezeni-prekroceni-statni-hranice-cr-s-ucinnosti-od-1-7-2020/

Na webu MV naleznete nové informace, vč. nové „cestovatelské tabulky“
https://www.mvcr.cz/clanek/coronavirus-informace-mv.aspx

Na webu MZV naleznete informace o podmínkách cestování:
https://www.mzv.cz/jnp/cz/udalosti_a_media/tiskove_zpravy/x2020_04_25_rozcestnik_informaci_k_cestovani.html

Vzor potvrzení přijímacího subjektu

KHK v PK  23 Červen 2020

Usnesení prodloužení

Na základě usnesení vlády o přijetí opatření v souvislosti s epidemiologickou situací ve světě je možné prodloužit povolení k zaměstnání tak, že skončí 16.9. (tzn. prodloužení o 2 měsíce), současně s tím byla prodloužena lhůta, ve které musí opustit území ČR – nově do 16.9. Vztahuje se na všechny cizince, kteří zde pobývali na základě krátkého víza za účelem zaměstnání, sezonního víza či mimořádného pracovního víza a s nimiž bylo prodloužen základní pracovně právní vztah či uzavřen pracovně právní vztah nový.

Informace ke stažení ZDE

KHK v PK  15 Červen 2020

Restart Programu kvalifikovaný zaměstnanec

Restart Programu kvalifikovaný zaměstnanec Od pondělí 15. 6. 2020 platí nové ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví, které k 15. 6. umožní restart Programu kvalifikovaný zaměstnanec v plném rozsahu, pokud jde o zařazované profese. .

Informace ke stažení ZDE

KHK v PK  8 Červen 2020

Speciální razítko osvědčují tolerování pobytu při vycestování

Speciální razítko osvědčují tolerování pobytu při vycestování Ministerstvo vnitra vydalo důležitou informaci ohledně úpravy pravidel pro vydávání speciálního "odjezdového" razítka pro občany třetích zemí, kterým po 12. březnu 2020 skončila platnost jejich dosavadního oprávnění k pobytu na území ČR.

Informace ke stažení ZDE

KHK v PK  6 Červen 2020

PŘÍJEM ŽÁDOSTI O VÍZA – LVOV

V současné době není známo, kdy dojde k dalšímu rozšíření vízové činnosti, a kdy se tak např. začnou nabírat nové žádosti, než pro zdravotníky a sociální pracovníky. Sledujte webovou stránku konzulátu https://www.mzv.cz/lvov/cz/viza_a_konzularni_informace/aktuality/index.html, kde se bez prodlení zveřejňují všechny aktuální informace.

Od 15.6.2020 bude prostřednictvím vízového centra ve Lvově obnoven příjem žádostí těch osob, které byly do tohoto programu zařazeny před 12. březnem 2020, a to bez ohledu na účel žádosti.

KHK v PK  21 Květen 2020

Plánované částečné obnovení vízové agendy na GK Lvov ke dni 22.5.2020

Vízová agenda na GK Lvov bude obnovena v šíři předpokládané v bodech I./10. a I./11.....

Obnovení vízové agendy

KHK v PK  11 Květen 2020

Usnesení vlády České republiky č. 511

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví.....

Usnesení vlády č. 511

KHK v PK  25 Březen 2020

Desatero pro zaměstnavatele cizinců v době nouzového stavu.

Desatero pro zaměstnavatele cizinců v době nouzového stavu ke stažení ZDE

KHK v PK  20 Březen 2020

!!!POZOR!!!
Dle aktuálních informaci ze strany Ministerstva vnitra ČR, zaměstnanec, který získal zaměstnaneckou kartu prostřednictvím Programu kvalifikovaný zaměstnanec, může v období od 20. března 2020 až do ukončení nouzového stavu v ČR změnit svého zaměstnavatele i před uplynutím 6 měsíční lhůty.

Celou informaci k vyjádření MV ČR naleznete zde v odkazu: https://www.mvcr.cz/clanek/nove-povinnosti-a-informace-pro-cizince-prevence-rozsireni-covid-19.aspx

KHK v PK  17 Březen 2020

DŮLEŽITÉ – INFORMACE K PROGRAMU UKRAJINA V SOUVISLOSTI S VÝVOJEM ŠÍŘENÍ KORONAVIRU -

Iinformace k Programu Ukrajina ke stažení ZDE

KHK v PK  20 Leden 2020

POZOR - Došlo k výraznému zkrácení intervalu stanovení termínů pro podání žádosti o zaměstnaneckou kartu ve Lvově. Mějte, prosím, připravené podklady pro uchazeče včas, dochází k chybovostí a neúplnému dodání podkladů k žádosti o zaměstnaneckou kartu. Velice doporučujeme prostudovat Zaměstnanecká karta-náležitosti žádosti CZ"

KHK v PK  24 Září 2019

NOVÉ DOKUMENTY - dovolujeme si upozornit žadatele na nový závazný formulář Žádosti a Čestného prohlášení, které naleznete v souvisejících souborech. Zároveň s tím byly aktualizovány povinné náležitosti žádosti o zaměstnaneckou kartu.

KHK v PK  22 Srpen 2019

Dne 31. 7. 2019 došlo k nabytí účinnosti Novely o pobytu cizinců v této souvislosti si dovolujeme upozornit na následující aktualizace:

  • Zavedení mzdového kritéria pro zařazení volného pracovního místa obsaditelného v rámci Režimu Ukrajina, a to na úrovni 1,2 násobku zaručené mzdy odpovídající příslušné skupině prací. Převodník mezi nejčastějšími pozicemi dle CZ-ISCO a skupinami prací pro mzdové kritérium naleznete výše. Pro bližší informace ohledně 1,2 násobku zaručené mzdy se můžete obrátit na Úřad práce.
  • Od 1. 9. 2019 budou sjednoceny všechny dosavadní režimy (tj. režim Ukrajina, Zemědělec, Mongolsko, Srbsko a Filipíny) do jednoho systému „Program kvalifikovaný zaměstnanec“ pro střední a nízko kvalifikované zaměstnance. Krajské pobočky Hospodářské komory budou řešit pouze Režim Ukrajina, žádosti o zařazení do režimu ostatních státu zasílejte přímo na Hospodářskou komoru ČR v Praze.


Převodník CZ-ISCO

KHK v PK  7 Srpen 2019

Dne 31.7.2019 vstoupila v účinnost novela zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích a na základě této novely byl navýšen správní poplatek při podání žádosti o zaměstnaneckou kartu na 5 000,- Kč. V případě Ukrajiny se jedná o poplatek, který se platí ve vízovém centru ve Lvově. Úhrada všech poplatků probíhá pouze v hotovosti v eurech na pokladně konzulárního úseku.

Bližší informace o správních poplatcích naleznete také na webových stránkách GK ve Lvově :
https://www.mzv.cz/lvov/cz/viza_a_konzularni_informace/vizove_informace/pobyt_nad_90_dnu/spravni_poplatky.html

KHK v PK  19 Listopad 2018

Pokud chce zaměstnavatel zjistit, v jaké fázi se nachází správní řízení na vydání zaměstnanecké karty s konkrétním uchazečem, musí se nechat od uchazeče zplnomocnit. Pokud tak neučiní, nemá zaměstnavatel nárok na jakékoli informace o probíhajícím správním řízení na vydání zaměstnanecké karty. Vzor plné moci, kterou uchazeč případně doloží při podání žádosti o zaměstnaneckou kartu ve vízovém centru, naleznete zde.

Hospodářská komora ČR nemá kompetence ke zjišťování stavu správního řízení v rámci udělení zaměstnanecké karty pro uchazeče z Ukrajiny

.
KHK v PK  13 Duben 2018

Počínaje 01. 05. 2018 se žadatelé o zaměstnaneckou kartu, kteří jsou zařazeni do vládního programu Režim Ukrajina , musejí k podání své žádosti dostavit do vízového centra společnosti VFS Global ve Lvově, a to na adrese Lvov, ul. Džerelna 18.
Tyto žádosti od 01. 05. 2018 tedy již nebudou přijímány na GK Lvov. Rovněž výdej hotových pasů s vyznačenými vízy bude organizován prostřednictvím vízového centra.

Více informací lze nalézt na stránkách GK Lvov: https://www.mzv.cz/lvov/cz/viza_a_konzularni_informace/aktuality/informace_o_miste_a_casu_podani_zadosti.html .

KHK v PK  15 Únor 2018

NOVÝ DOKUMENT - POŘADÍ DOKUMENTŮ PRO GK LVOV - NUTNO NASTUDOVAT, NEŽ UCHAZEČ PŮJDE NA KONZULÁT!!!

Klasifikace zaměstnání Žádost VZOR čestného prohlášení - hromadná žádost Základní informace aktualizované

KHK v PK  3 Únor 2018

NOVÝ CENÍK ZA SLUŽBY V RÁMCI ZAŘAZENÍ ŽÁDOSTI DO PROJEKTU REŽIM UKRAJINA! PLATNÝ OD 1. ČERVNA 2017
První žádost 2 500,- Kč, cena za jednoho uchazeče 200,- Kč
Opakovaná žádost 1 000,- Kč, cena za jedno uchazeče 200,- Kč
CENY JSOU UVEDENY BEZ DPH!

KHK v PK  11 Listopadu 2017

ZMĚNA V PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O ZAŘAZENÍ DO REŽIMU UKRAJINA! PLATNÝ OD 1. ČERVNA 2017
V současné době postačí doložit:
1 x dokument žádosti v excelu
1 x dokument žádosti v pdf s podpisem osoby podávající žádost (formulář ve wordu se již nedokládá)
V případě, že jste v režimu nikdy nežádali nebo Vám již vypršela platnost zařazení 1 roku, je nutné doložit k žádosti přílohy, jejichž výčet naleznete v pdf souboru "Základní informace_aktualizované"


K projektu

Postup byl vytvořen za účelem dosažení časových úspor při přijímání a vyřizování žádostí o zaměstnanecké karty pro ukrajinské občany, kteří budou na území ČR vykonávat středně a nízko kvalifikovanou práci (dle platného znění aktualizované Klasifikace zaměstnání CZ-ISCO zařazena do hlavních tříd 4 - 8 v oblasti výroby, služeb nebo ve veřejném sektoru viz příloha "Klasifikace_zaměstnani_Rezim_Ukrajina_CZ_ISCO"). Projekt slouží pouze pro urychlení procesu vydání zaměstnanecké karty v případě, že již zaměstnavatel má "své" konkrétní uchazeče vybrané.


Základní podmínky pro zařazení do Programu

  • Minimálně dvouletá existence společnosti
  • Minimálně 6 zaměstnanců na hlavní pracovní poměr
  • Pravidelné zveřejňování účetních závěrek (alespoň za poslední 2 roky)
  • Zveřejněné volné pracovní místo v centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty

Program kvalifikovaný zaměstnanec slouží pro přímé zaměstnávání, z tohoto důvodu nemohou být do Programu zařazeny agentury práce.


Pozor! Dle bodu I/2 usnesení vlády č. 384 ze dne 3. června 2019 Vláda ČR rozhodla o zavedení mzdového kritéria pro zařazení volného pracovního místa obsaditelného v rámci Programu kvalifikovaný zaměstnanec držitelem zaměstnanecké karty, a to na úrovni 1,2 násobku zaručené mzdy odpovídající příslušné skupině prací podle nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí. Převodník mezi nejčastějšími pozicemi dle CZ-ISCO a skupinami prací pro mzdové kritérium naleznete v souvisejících souborech „Převodník CZ-ISCO“.
Celý postup pro podání žádosti naleznete v horní části stránky v souvisejících souborech „Program kvalifikovaný zaměstnanec-základní informace“.

 


 Aktuality - KHK v Plzeňském kraji

9.9.2020

Známe vítěze soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 2019

Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2019 získala Lokalita Bolevec určená pro bydlení v samostatných rodinných domech se zahradou a novostavba administrativní budovy Konplan, obě v Plzni. Ta se stala zároveň vítězem internetového hlasování, a zasloužila si tak Cenu veřejnosti...
Více info ZDE

1.10.2020

Životní inventura

Konference ŽIVOTNÍ INVENTURA se zaměří na ožehavé téma životní změny. Někomu změní život zdraví, prožije úraz nebo onemocní.
Více info ZDE

14.9.2020

Předvolební diskuzní stůl

Krajská hospodářská komora v Plzeňském kraji uspořádala předvolební diskuzní stůl s lídry nejsilnějších politických stran, které se utkají v krajských volbách 2. a 3. října. Debatovalo se o prioritách jednotlivých politických uskupení na téma podpory ...
Více info ZDE


O nás

Krajská hospodářská komora v Plzeňském kraji sdružuje právnické a fyzické osoby ve vybraných okresech Plzeňského kraje, a to na základě dobrovolného členství. Právní základ a vymezení její činnosti představuje zákon č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR ve znění pozdějších předpisů.

Kontakt

Krajská hospodářská komora
v Plzeňském kraji

Nerudova 25
301 00 Plzeň
Tel.: +420 377 322 826
Email: khkvpk@khkvpk.cz
WWW: www.khkvpk.cz