Program kvalifikovaný zaměstnanec - Ukrajina

 

Postup byl vytvořen za účelem urychlení procesu vydání zaměstnanecké karty pro občany třetích států, kteří budou na území ČR vykonávat středně a nízko kvalifikovanou práci (klasifikaci CZ-ISCO 4-8). Zaměstnavatel má „své“ konkrétní uchazeče vybrané, uchazeč zařazený do Programu je napřímo kontaktován konzulárním oddělením a vyzván k návštěvě v konkrétním čase.
V rámci Programu kvalifikovaný zaměstnanec firmy mohou žádat o pracovníky z následujících zemí: Bělorusko, Filipíny, Indie, Kazachstán, Moldavsko, Mongolsko, Srbsko a Černá Hora, Ukrajina. Prostřednictvím sítě krajských hospodářských komor lze žádat pouze o pracovníky z Ukrajiny, uchazeče z ostatních států řeší centrální HK ČR ( pracecizinci@komora.cz ), více zde: https://www.komora.cz/obchod-a-sluzby/prace-cizinci/

Od 1.8.2021 došlo k aktualizaci programu, aktuální podmínky zde „Program kvalifikovaný zaměstnanec

Podmínky pro zařazení společnosti

 • Minimálně dvouletá existence společnosti v ČR
 • Minimálně 6 zaměstnanců na hlavní pracovní poměr (plný úvazek)
 • Pravidelné zveřejňování kompletních účetních závěrek v plném rozsahu ve Sbírce listin, tedy rozvahy, výkazy zisku a ztrát a přílohy v účetní závěrce (min. za poslední 2 roky)
 • Vypořádané závazky vůči státu (platba zdravotního a sociálního pojištění, daně),
 • Nebyla mu v období 2 let před podáním žádosti uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce vyšší než 100 000,- Kč, anebo, opakovaně uložena pokuta vyšší než 100 000,- Kč za porušení povinností vyplývajících z právních předpisů kontrolovaných Úřadem práce ČR, Státním úřadem inspekce práce nebo oblastními inspektoráty práce
 • Zveřejněné volné pracovní místo v centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty splňující mzdové kritérium 1,2 násobek zaručené mzdy, pracovní místo na plný úvazek (uchazeč bude po celou dobu trvání pracovního poměru pobírat mzdu nebo plat v minimální výši 1,2 násobku zaručené mzdy - kontrolováno ze strany ÚP ČR)
 • Je vyžadována spolupráce zaměstnavatele s Centrem na podporu integrace cizinců v příslušném kraji ČR – zaměstnavatel doloží čestné prohlášení.
 • Do Programu nemohou být zařazeny agentury práce

Na účast v Programu není právní nárok.
Co doložit u první žádosti o zařazení do Programu? (platí i pro další žádosti po vypršení ročního zařazení)

 • Řádně vyplněný tiskopis „Žádost“ (v excelu)
 • Potvrzení Finančního úřadu o neexistenci daňových nedoplatků (ne starší než 3 měsíce)
 • Potvrzení České správy sociálního zabezpečení o neexistenci nedoplatků pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (ne starší než 3 měsíce)
 • Vyplněné Čestné prohlášení (není nutný ověřený podpis)

Co doložit u opakované žádosti (v rámci ročního zařazení)?

 • Řádně vyplněný tiskopis „Žádost“ (v excelu)

Ceník při podání žádosti o zařazení do Programu kvalifikovaný zaměstnanec
(ceny jsou uvedeny bez DPH) 

 • První žádost: 3 000 Kč
 • Opakovaná žádost do jednoho roku 1 500 Kč
 • Poplatek za jednoho uchazeče    200 Kč

Formuláře k žádosti:

Hromadná žádost
V případě podání hromadné žádosti, tj. zaměstnavatel žádá o zařazení pro 50 a více zaměstnanců najednou, platí závazný vzor Čestného prohlášení pro hromadnou žádost. Vedle standardních příloh doloží zaměstnavatel k hromadné žádosti i čestné prohlášení o projednání svého záměru se zaměstnanci ve smyslu ustanovení § 280 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce a vyjádření starosty či primátora obce, kde budou cizinci po příjezdu do ČR ubytováni. Vyjádření musí obsahovat explicitní souhlas starosty/primátora obce, s tím, že zaměstnanci budou ubytováni na území příslušné obce, počet pracovníků, na které se tento souhlas vztahuje (pokud je známa konkrétní adresa místa pobytu těchto zahraničních pracovníků, doporučujeme její uvedení). Hromadné žádosti budou kromě garanta schvalovány gestorem a spolugestory. Lhůta pro vyjádření gestora a spolugestorů je 14 dnů od doručení výzvy. Hromadné žádosti pro ukrajinské státní občany jsou nabírány výhradně na zastupitelském úřadu v Kyjevě.

 

 

Formuláře k hromadné žádosti:

Související soubory:

 


Aktuálně

KHK v PK  9 Prosinec 2021

Změna výše minimální mzdy a tím i minimálních mzdových tarifů od 1. 1. 2022

Vážení zaměstnavatelé,
dovolujeme si Vás upozornit, že od 1. 1. 2022 se mění výše minimální mzdy a minimální zaručené mzdy u všech volných pracovních míst, která jsou nabízena a zveřejňována ÚP ČR. Uvedené opatření úpravy výše zaručené mzdy se týká také Programu kvalifikovaný zaměstnanec, kdy se jedná o výši 1,2 násobku zaručené mzdy.


Doporučujeme zaměstnavatelům, aby písemně kontaktovali místně příslušnou pobočku ÚP ČR a požádali o úpravu výše zaručené mzdy tak, aby u jimi oznámených volných pracovních míst byla v souladu se zněním Programu, a to před 1. 1. 2022. Test trhu práce v tomto případě není nutné opakovat, stejně tak jako není nezbytné podávat novou hlášenku volných pracovních míst.


V souvislosti s výše uvedeným si dovolujeme připomenout, že údaje a náležitosti žádosti o vydání zaměstnanecké karty se musí shodovat s údaji uvedenými v nabídce volných pracovních míst v centrální evidenci. Účastník řízení o vydání zaměstnanecké karty bude tedy muset příslušnému správnímu orgánu doložit doklad prokazující změněnou výši mzdy.


Dále si Vás dovolujeme upozornit, že v oblasti odměňování zaměstnanců platí zásada rovnosti v odměňování. Podle ustanovení § 110 odst. 1, zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, za stejnou práci nebo za práci stejné hodnoty přísluší všem zaměstnancům u zaměstnavatele stejná mzda. Stejnou prací nebo prací stejné hodnoty se přitom rozumí práce stejné nebo srovnatelné složitosti, odpovědnosti a namáhavosti, která je konaná ve stejných nebo srovnatelných pracovních podmínkách, při stejné nebo srovnatelné pracovní výkonnosti a výsledcích práce.

KHK v PK  11 Prosinec 2020

Změny v ceníku služeb

Upozorňujeme žadatele, že od 1. ledna 2021 dojde ke změnám v ceníku služeb za zpracování žádosti o zařazení do Programu kvalifikovaný zaměstnanec. Vyřízení žádosti bude zpoplatněno paušální částkou 3 000 Kč za žádost a částkou 200 Kč za každého uchazeče o zaměstnání, uvedeného v žádosti. V případě nahlášení dalšího uchazeče (uchazečů) ve lhůtě jednoho roku od zařazení do Programu, bude vyřízení zpoplatněno paušální částkou 1 500 Kč a částkou 200 Kč za každého dalšího uchazeče o zaměstnání, uvedeného ve formuláři. Ceny jsou uvedeny bez DPH.

KHK v PK  13 Listopad 2020

Schengenská víza – aktuální informace

Od 16. 11. 2020 bude po dohodě MPO, MV, MZdr a MZV na Ukrajině navýšen náběr krátkých pracovních víz ze současných 600 denně (300 Kyjev a 300 Lvov) na 800 denně (400+400)

KHK v PK  6 Listopad 2020

Ochranné opatření omezení překročení státní hranice ČR s účinností od 9.11.2020 do odvolání.

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. h) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle §68 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně před zavlečením onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto ochranné opatření:

Ochranné opatření

KHK v PK  20 Říjen 2020

Do konce nouzového stavu mohou zahraniční pracovníci přejít k jinému zaměstnavateli

Ochranne-opatreni-omezeni-prekroceni-statni-hranice-CR-s-ucinnosti-od-9-11-2020-do-odvolani.

Dne 16. října 2020 vláda rozhodla, že zahraniční pracovníci mohou až do konce nouzového stavu rychleji přejít k jinému zaměstnavateli či na jinou pracovní pozici, pokud je nový zaměstnavatel zapojen do provádění krizových opatření. Jde např. o činnosti v oblasti zdravotnictví, výroby ochranných pomůcek apod.
Přechody ke „krizovým“ zaměstnavatelům (definice je stejná, jako na jaře) není nutno ohlašovat 30 dní předem. Změnu lze realizovat pouze na volné pracovní místo evidované v centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty, není-li budoucím zaměstnavatelem agentura práce. Volná místa ohlášená těmito zaměstnavateli by měla do druhého dne propadávat do centrální evidence.
Držitel platné zaměstnanecké karty, který mění zaměstnavatele, může Ministerstvu vnitra podat oznámení o této změně nejpozději v den nástupu do nové práce, pokud jeho budoucí zaměstnavatel provádí krizová opatření či k jejich provádění napomáhá. K oznámení změny je třeba doložit vyjádření budoucího zaměstnavatele, jakým způsobem je zapojen do plnění krizových opatření. Zákonné podmínky pro realizaci oznámené změny se považují za splněné ke dni oznámení.

Formulář stejný jako na jaře, je k dispozici zde: https://www.mvcr.cz/clanek/vzory-potvrzeni-pro-vstup-na-uzemi-cr.aspx. Je tam i seznam odvětví, který se od jara neměnil. Seznam odvětví z nouzového stavu přikládám do přílohy v souboru „Definice zaměstnavatele….“

Toto platí pro všechny držitele zaměstnaneckých karet. Všichni nyní mohou změnit zaměstnání dříve než po 6 měsících, ať už jejich noví zaměstnavatelé krizová opatření provádějí, nebo ne. Pouze přechody ke „krizovým“ zaměstnavatelům není nutno ohlašovat 30 dní předem.“ Při přechodu k jiným zaměstnavatelům se musí ohlašovací lhůta 30 dní před změnou dodržet.

Usnesení vlády č.1050 | Definice zaměstnavatel provádějící ...

KHK v PK  21 Září 2020

Seznam zemí s nízkým rizikem nákazy, nový příjezdový formulář


Seznam zemí s nízkým rizikem nákazy se od 21. září nezmění, Ministerstvo zdravotnictví spustilo online příjezdový formulář do ČR ...

Více info ZDE

KHK v PK  25 Srpen 2020

Vláda prodloužila o dva měsíce pracovní víza cizincům


Kabinet odsouhlasil prodloužení platnosti víz zahraničních pracovníků o další dva měsíce.
Cizinci, kteří budou mít pracovní smlouvu s datem uplynutí doby platnosti mezi 12. březnem a 16. listopadem, mohou na území ČR pracovat až do 16. listopadu.

Usnesení vlády č. 875

KHK v PK  29 Červenec 2020

Mimořádná ochranná opatření Ministerstva zdravotnictví COVID – 19


V ochranném opatření ministerstva zdravotnictví k omezení překročení státní hranice České republiky, jež nabylo účinnosti 1. července 2020, a následném, které nabylo účinnosti 20. července 2020, se v bodě I/11 nařizuje zaměstnavatelům a koncovým uživatelům pracovníků, kteří jsou státními příslušníky zemí, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID-19 nebo jsou státními příslušníky označených zemí dle bodu III.1, kteří pobývali déle než 12 hodin v posledních 14ti dnech na území těchto států, zamezit vstupu těchto osob na všechny provozovny a pracoviště daného zaměstnavatele, pokud tyto osoby současně nepředloží zaměstnavateli nebo koncovému uživateli, pro něhož vykonávají práci, negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2 z území České republiky, který není starší než 4 dny.
Dle bodu III/3. pak v případě změny subjektu, u kterého bude cizinec vykonávat ekonomickou činnost (nebo vzdělávací aktivitu), provedené v souladu s právním předpisy České republiky, přecházejí závazky uvedené v bodě I/5 (zajistit cizincům ubytování, zdravotní péči a návrat do země původu) na nového zaměstnavatele (či novou vzdělávací instituci).

KHK v PK  3 Červenec 2020

Potvrzení subjektu

V souvislosti s vydáním nového ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 30. 6. 2020 (č.j. MZDR 20599/2020-13/MIN/KAN) bychom Vás rádi upozornili na nový požadavek, kterým je předložení dokladu dle § 31 odst. 3 písm. b) Zákona o pobytu cizinců, tj. dokladu potvrzujícího splnění požadavků opatření před zavlečením infekčního onemocnění všemi cizinci, kteří žádají o schengenská a dlouhodobá víza nebo povolení k pobytu za účelem ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit na území ČR (viz bod I./6. ochranného opatření)

Doklad musí mít formu prohlášení zaměstnavatele / vzdělávací instituce, který/á přijímá cizince za účelem ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit na území ČR. V tomto dokladu se tento subjekt zavazuje, že cizinci zajistí:
-         ubytování po celou dobu jeho pobytu na území ČR, vč. místa, kde bude vykonáváno karanténní opatření v případě jeho nařízení orgánem ochrany veřejného zdraví;
-         zdravotní péči nebo registrujícího poskytovatele zdravotních služeb po celou dobu jeho pobytu na území ČR, vč. úhrady zdravotní péče, není-li zajištěna jinak;
-         návrat zpět do země původu v případě ztráty účelu pobytu na území ČR.

Bez tohoto dokladu nebude možné ode dne 13. 7. 2020 víza za účelem ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit udělovat / vyznačovat.

V případě žadatelů o dlouhodobá víza či povolení k pobytu za účelem ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit (včetně zaměstnaneckých karet, modrých karet apod.) je předložení dokladu podmínkou pro vyznačení víza, tj. v případě kladného rozhodnutí o žádosti bude žadatel vyzván, aby doklad předložil (podobně jako se předkládá potvrzení o cestovním zdravotním pojištění) společně s pasem před samotným vylepením vízového štítku. Žadatel nemusí předkládat originál, postačí sken (zaměstnavatel jej tedy může zaslat žadateli e-mailem).

Pod odkazem na web MZdr naleznete ochranné opatření a sdělení MZdr o stanovení seznamu zemí s nízkým rizikem nákazy
https://koronavirus.mzcr.cz/ochranne-opatreni-omezeni-prekroceni-statni-hranice-cr-s-ucinnosti-od-1-7-2020/

Na webu MV naleznete nové informace, vč. nové „cestovatelské tabulky“
https://www.mvcr.cz/clanek/coronavirus-informace-mv.aspx

Na webu MZV naleznete informace o podmínkách cestování:
https://www.mzv.cz/jnp/cz/udalosti_a_media/tiskove_zpravy/x2020_04_25_rozcestnik_informaci_k_cestovani.html

Vzor potvrzení přijímacího subjektu

KHK v PK  23 Červen 2020

Usnesení prodloužení

Na základě usnesení vlády o přijetí opatření v souvislosti s epidemiologickou situací ve světě je možné prodloužit povolení k zaměstnání tak, že skončí 16.9. (tzn. prodloužení o 2 měsíce), současně s tím byla prodloužena lhůta, ve které musí opustit území ČR – nově do 16.9. Vztahuje se na všechny cizince, kteří zde pobývali na základě krátkého víza za účelem zaměstnání, sezonního víza či mimořádného pracovního víza a s nimiž bylo prodloužen základní pracovně právní vztah či uzavřen pracovně právní vztah nový.

Informace ke stažení ZDE

KHK v PK  15 Červen 2020

Restart Programu kvalifikovaný zaměstnanec

Restart Programu kvalifikovaný zaměstnanec Od pondělí 15. 6. 2020 platí nové ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví, které k 15. 6. umožní restart Programu kvalifikovaný zaměstnanec v plném rozsahu, pokud jde o zařazované profese. .

Informace ke stažení ZDE

KHK v PK  8 Červen 2020

Speciální razítko osvědčují tolerování pobytu při vycestování

Speciální razítko osvědčují tolerování pobytu při vycestování Ministerstvo vnitra vydalo důležitou informaci ohledně úpravy pravidel pro vydávání speciálního "odjezdového" razítka pro občany třetích zemí, kterým po 12. březnu 2020 skončila platnost jejich dosavadního oprávnění k pobytu na území ČR.

Informace ke stažení ZDE

KHK v PK  6 Červen 2020

PŘÍJEM ŽÁDOSTI O VÍZA – LVOV

V současné době není známo, kdy dojde k dalšímu rozšíření vízové činnosti, a kdy se tak např. začnou nabírat nové žádosti, než pro zdravotníky a sociální pracovníky. Sledujte webovou stránku konzulátu https://www.mzv.cz/lvov/cz/viza_a_konzularni_informace/aktuality/index.html, kde se bez prodlení zveřejňují všechny aktuální informace.

Od 15.6.2020 bude prostřednictvím vízového centra ve Lvově obnoven příjem žádostí těch osob, které byly do tohoto programu zařazeny před 12. březnem 2020, a to bez ohledu na účel žádosti.

KHK v PK  21 Květen 2020

Plánované částečné obnovení vízové agendy na GK Lvov ke dni 22.5.2020

Vízová agenda na GK Lvov bude obnovena v šíři předpokládané v bodech I./10. a I./11.....

Obnovení vízové agendy

KHK v PK  11 Květen 2020

Usnesení vlády České republiky č. 511

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví.....

Usnesení vlády č. 511

KHK v PK  25 Březen 2020

Desatero pro zaměstnavatele cizinců v době nouzového stavu.

Desatero pro zaměstnavatele cizinců v době nouzového stavu ke stažení ZDE

KHK v PK  20 Březen 2020

!!!POZOR!!!
Dle aktuálních informaci ze strany Ministerstva vnitra ČR, zaměstnanec, který získal zaměstnaneckou kartu prostřednictvím Programu kvalifikovaný zaměstnanec, může v období od 20. března 2020 až do ukončení nouzového stavu v ČR změnit svého zaměstnavatele i před uplynutím 6 měsíční lhůty.

Celou informaci k vyjádření MV ČR naleznete zde v odkazu: https://www.mvcr.cz/clanek/nove-povinnosti-a-informace-pro-cizince-prevence-rozsireni-covid-19.aspx

KHK v PK  17 Březen 2020

DŮLEŽITÉ – INFORMACE K PROGRAMU UKRAJINA V SOUVISLOSTI S VÝVOJEM ŠÍŘENÍ KORONAVIRU -

Iinformace k Programu Ukrajina ke stažení ZDE

KHK v PK  20 Leden 2020

POZOR - Došlo k výraznému zkrácení intervalu stanovení termínů pro podání žádosti o zaměstnaneckou kartu ve Lvově. Mějte, prosím, připravené podklady pro uchazeče včas, dochází k chybovostí a neúplnému dodání podkladů k žádosti o zaměstnaneckou kartu. Velice doporučujeme prostudovat Zaměstnanecká karta-náležitosti žádosti CZ"

KHK v PK  24 Září 2019

NOVÉ DOKUMENTY - dovolujeme si upozornit žadatele na nový závazný formulář Žádosti a Čestného prohlášení, které naleznete v souvisejících souborech. Zároveň s tím byly aktualizovány povinné náležitosti žádosti o zaměstnaneckou kartu.

KHK v PK  22 Srpen 2019

Dne 31. 7. 2019 došlo k nabytí účinnosti Novely o pobytu cizinců v této souvislosti si dovolujeme upozornit na následující aktualizace:

 • Zavedení mzdového kritéria pro zařazení volného pracovního místa obsaditelného v rámci Režimu Ukrajina, a to na úrovni 1,2 násobku zaručené mzdy odpovídající příslušné skupině prací. Převodník mezi nejčastějšími pozicemi dle CZ-ISCO a skupinami prací pro mzdové kritérium naleznete výše. Pro bližší informace ohledně 1,2 násobku zaručené mzdy se můžete obrátit na Úřad práce.
 • Od 1. 9. 2019 budou sjednoceny všechny dosavadní režimy (tj. režim Ukrajina, Zemědělec, Mongolsko, Srbsko a Filipíny) do jednoho systému „Program kvalifikovaný zaměstnanec“ pro střední a nízko kvalifikované zaměstnance. Krajské pobočky Hospodářské komory budou řešit pouze Režim Ukrajina, žádosti o zařazení do režimu ostatních státu zasílejte přímo na Hospodářskou komoru ČR v Praze.


KHK v PK  7 Srpen 2019

Dne 31.7.2019 vstoupila v účinnost novela zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích a na základě této novely byl navýšen správní poplatek při podání žádosti o zaměstnaneckou kartu na 5 000,- Kč. V případě Ukrajiny se jedná o poplatek, který se platí ve vízovém centru ve Lvově. Úhrada všech poplatků probíhá pouze v hotovosti v eurech na pokladně konzulárního úseku.

Bližší informace o správních poplatcích naleznete také na webových stránkách GK ve Lvově :
https://www.mzv.cz/lvov/cz/viza_a_konzularni_informace/vizove_informace/pobyt_nad_90_dnu/spravni_poplatky.html

KHK v PK  19 Listopad 2018

Pokud chce zaměstnavatel zjistit, v jaké fázi se nachází správní řízení na vydání zaměstnanecké karty s konkrétním uchazečem, musí se nechat od uchazeče zplnomocnit. Pokud tak neučiní, nemá zaměstnavatel nárok na jakékoli informace o probíhajícím správním řízení na vydání zaměstnanecké karty. Vzor plné moci, kterou uchazeč případně doloží při podání žádosti o zaměstnaneckou kartu ve vízovém centru, naleznete zde.

Hospodářská komora ČR nemá kompetence ke zjišťování stavu správního řízení v rámci udělení zaměstnanecké karty pro uchazeče z Ukrajiny

.
KHK v PK  13 Duben 2018

Počínaje 01. 05. 2018 se žadatelé o zaměstnaneckou kartu, kteří jsou zařazeni do vládního programu Režim Ukrajina , musejí k podání své žádosti dostavit do vízového centra společnosti VFS Global ve Lvově, a to na adrese Lvov, ul. Džerelna 18.
Tyto žádosti od 01. 05. 2018 tedy již nebudou přijímány na GK Lvov. Rovněž výdej hotových pasů s vyznačenými vízy bude organizován prostřednictvím vízového centra.

Více informací lze nalézt na stránkách GK Lvov: https://www.mzv.cz/lvov/cz/viza_a_konzularni_informace/aktuality/informace_o_miste_a_casu_podani_zadosti.html .

KHK v PK  15 Únor 2018

NOVÝ DOKUMENT - POŘADÍ DOKUMENTŮ PRO GK LVOV - NUTNO NASTUDOVAT, NEŽ UCHAZEČ PŮJDE NA KONZULÁT!!!

Klasifikace zaměstnání Žádost VZOR čestného prohlášení - hromadná žádost Základní informace aktualizované

KHK v PK  3 Únor 2018

NOVÝ CENÍK ZA SLUŽBY V RÁMCI ZAŘAZENÍ ŽÁDOSTI DO PROJEKTU REŽIM UKRAJINA! PLATNÝ OD 1. ČERVNA 2017
První žádost 2 500,- Kč, cena za jednoho uchazeče 200,- Kč
Opakovaná žádost 1 000,- Kč, cena za jedno uchazeče 200,- Kč
CENY JSOU UVEDENY BEZ DPH!

KHK v PK  11 Listopadu 2017

ZMĚNA V PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O ZAŘAZENÍ DO REŽIMU UKRAJINA! PLATNÝ OD 1. ČERVNA 2017
V současné době postačí doložit:
1 x dokument žádosti v excelu
1 x dokument žádosti v pdf s podpisem osoby podávající žádost (formulář ve wordu se již nedokládá)
V případě, že jste v režimu nikdy nežádali nebo Vám již vypršela platnost zařazení 1 roku, je nutné doložit k žádosti přílohy, jejichž výčet naleznete v pdf souboru "Základní informace_aktualizované"


K projektu

Postup byl vytvořen za účelem dosažení časových úspor při přijímání a vyřizování žádostí o zaměstnanecké karty pro ukrajinské občany, kteří budou na území ČR vykonávat středně a nízko kvalifikovanou práci (dle platného znění aktualizované Klasifikace zaměstnání CZ-ISCO zařazena do hlavních tříd 4 - 8 v oblasti výroby, služeb nebo ve veřejném sektoru viz příloha "Klasifikace_zaměstnani_Rezim_Ukrajina_CZ_ISCO"). Projekt slouží pouze pro urychlení procesu vydání zaměstnanecké karty v případě, že již zaměstnavatel má "své" konkrétní uchazeče vybrané.


Základní podmínky pro zařazení do Programu

 • Minimálně dvouletá existence společnosti
 • Minimálně 6 zaměstnanců na hlavní pracovní poměr
 • Pravidelné zveřejňování účetních závěrek (alespoň za poslední 2 roky)
 • Zveřejněné volné pracovní místo v centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty

Program kvalifikovaný zaměstnanec slouží pro přímé zaměstnávání, z tohoto důvodu nemohou být do Programu zařazeny agentury práce.


Pozor! Dle bodu I/2 usnesení vlády č. 384 ze dne 3. června 2019 Vláda ČR rozhodla o zavedení mzdového kritéria pro zařazení volného pracovního místa obsaditelného v rámci Programu kvalifikovaný zaměstnanec držitelem zaměstnanecké karty, a to na úrovni 1,2 násobku zaručené mzdy odpovídající příslušné skupině prací podle nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí. Převodník mezi nejčastějšími pozicemi dle CZ-ISCO a skupinami prací pro mzdové kritérium naleznete v souvisejících souborech „Převodník CZ-ISCO“.
Celý postup pro podání žádosti naleznete v horní části stránky v souvisejících souborech „Program kvalifikovaný zaměstnanec-základní informace“.

 


 
Krajská hospodářská komora v Plzeňském kraji
Nerudova 25
301 00 Plzeň

IČO.: 07739044
DIČ: CZ07739044
Číslo účtu: 94743963/0300
Registrace u Krajského soudu v Plzni Spisová značka: A 29660
Tel.: +420 377 322 826
Email: khkvpk@khkvpk.cz
WWW: www.khkvpk.cz
Datová schránka: wn3sagq
Mapa: Street View