Služba CzechPoint je k dispozici

od 1. 10. 2008 také na Úřadu Krajské hospodářské komory v Plzeňském kraji

 

 

 

 

 

 

Komu je určeno

Služba je určena všem občanům a podnikatelským subjektům.

 

Co přináší

Tato služba velmi zjednodušuje občanům a podnikatelům přístup k ověřeným dokladům - výpisům z rejstříků - z Informačních Systémů Veřejné Správy (ISVS). Na pracovištích HK ČR, které výpisy vydávají, Vám může být vydán ověřený výpis z těchto registrů:

 •          Obchodního rejstříku 
 •          Rejstříku spolků (před 1.1.2014 byl rejstřík známý jako rejstřík občanských sdružení vedený MVČR) 
 •          Rejstříku nadací 
 •          Rejstříku ústavů (před 1.1.2014 byl rejstřík známý jako rejstřík obecně prospěšných společností) 
 •          Rejstříku společenství vlastníků jednotek 
 •          Rejstříku obecně prospěšný společností (obecně prospěšné společnosti vzniklé do 31.12.2013) 
 •          Živnostenského rejstříku
 •          Katastru nemovitostí
 •          Katastru nemovitostí - výpis snímku z katastrální mapy
 •          Rejstříku trestů (fyzických a právnických osob)
 •          Registru řidičů - výpis bodového hodnocení osoby
 •          Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
 •          Registru Ministerstva životního prostředí - MA ISOH (správa a kontrola agendy)
 •          Insolvenčního rejstříku
 •          Registru obyvatel
 •          Registru osob
 •          Registru osob - výpis z veřejné části
 •          Registru práv a povinností
 •          Registru obyvatel - přehledu využití údajů
 •          Registru osob - přehled využití údajů
 •          Registru práv a povinností - přehled využití údajů
 •          Registru územní identifikace
 •          a můžete učinit podání podle § 72 živnostenského zákona

Zároveň je možné přes kontaktní místa podat zdarma žádost o změnu údajů v základních registrech veřejné správy.

Druhy žádostí:

 •          Žádost o změnu údajů v registru obyvatel
 •          Žádost o změnu údajů v registru osob
 •          Žádost o poskytnutí údajů třetí osobě

(Kromě vydání ověřených výpisů z ISVS si na pracovištích CzechPOINT hospodářské komory můžete nechat rychle, komfortně a hlavně bez dlouhého čekání ověřit listiny a podpisy, autorizovaně konvertovat dokumenty a získáte i další služby související se zavedením datových schránek.)

 

Jak lze výpis získat

Stačí navštívit jakoukoliv Ověřovatelskou kancelář Hospodářské komory České republiky v (pracovní době). Výpis ze všech výše zmíněných rejstříků Vám bude vyhotoven na počkání.

K získání výpisu není nutné předkládat žádné doklady (mimo výpisu z rejstříku trestů, z registru řidičů, z registru Ministerstva životního prostředí, ze základních registrů a při podání podle § 72 živnostenského zákona, kde je nutné prokázat svoji totožnost občanským průkazem nebo cestovním pasem), stačí pouze uvést jednoznačné identifikátory. Pro získání výpisu z registrů ISVS: (IČ pro rejstříky a seznam kvalifikovaných dodavatelů, katastrální území a číslo listu vlastnictví pro získání výpisu z katastru nemovitostí, totožnost u výpisu z rejstříku trestů a z registru řidičů, totožnost a IČ u výpisu z registru Ministerstva životního prostředí a při podání podle § 72 živnostenského zákona, IČ nebo jméno a příjmení u výpisu z Insolvenčního rejstříku).

V případě potřeby se Vám mohou pracovníci Ověřovatelské kanceláře individuálně věnovat a pomoci Vám s vyhledáním příslušných identifikátorů.

 

Vidimace a legalizace

Vidimace umožňuje vytvářet kopie listin (vidimované listiny), které mají stejnou právní relevanci jako původní předkládané listiny. Žadatel nemusí předkládat žádné doklady, mimo samotné listiny, kterou chce vidimovat.
Legalizace ověřuje pravost podpisu osoby, u které byla zjištěna totožnost. Žadatel se na kontaktní místo musí dostavit vždy osobně a předložit listinu, na které chce ověřit pravost podpisu. Dále se musí prokázat alespoň jedním zákonem předepsaným dokladem totožnosti:

 • občanský průkaz nebo cestovní doklad, jde-li o státního občana ČR, 
 • průkaz o povolení k pobytu nebo cestovní doklad anebo průkaz totožnosti občana členského státu EU, jde-li o cizince, 
 • průkaz žadatele o udělení azylu, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení azylu, 
 • průkaz o povolení k pobytu azylanta, jde-li o osobu, které byl udělen azyl, 
 • průkaz žadatele o udělení dočasné ochrany, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení dočasné ochrany, nebo 
 • průkaz cizince požívajícího dočasné ochrany, jde-li o osobu, které byla udělena dočasná ochrana.                               

Konverze dokumentů
Autorizovanou konverzí se rozumí úplné převedení dokumentu v listinné podobě do dokumentu obsaženého v datové zprávě nebo datovém souboru, ověření shody obsahu těchto dokumentů a připojení ověřovací doložky, nebo úplné převedení dokumentu obsaženého v datové zprávě do dokumentu v listinné podobě a ověření shody obsahu těchto dokumentů a připojení ověřovací doložky.
Jedná se tedy o navazující službu na tzv. datové schránky, které umožňují elektronické zasílání datových zpráv mezi subjekty.
Konvertovat je nutné především ty dokumenty, u kterých musí být dále zachována stejná právní účinnost, jako u původního dokumentu, jehož převedením nový výstup vznikl. Autorizovaná konverze dokumentů mezi sebou zrovnoprávňuje papírovou a elektronickou formu dokumentů.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Tato služba nevyžaduje mít s sebou žádné speciální doklady mimo předmětný dokument ke konverzi. Protože se konverze provádí jak z listinné podoby do elektronické a naopak, je nutno na kontaktní místo vzít buď originální listinu, která bude konvertována do podoby elektronické nebo elektronický dokument, podepsaný elektronickým podpisem (úřady jej takto standardně elektronicky podepisují), který bude konvertován do podoby listinné.
Elektronický dokument může být dodán na kontaktní místo buď osobně na datovém nosiči, zaslán elektronickou cestou nebo dodán prostřednictvím tzv. úschovny, vzdáleného úložiště dokumentů. V případě, že se rozhodnete dokument zaslat prostřednictvím tzv. úschovny, pak pro jeho vyzvednutí je nutné sdělit pracovníkovi kontaktního místa identifikační kód, který informační systém datových schránek při jeho uložení do úschovny vygeneruje.

 

 

Ke stažení

Stažení ceníku v PDF


 

Kontakt

Nerudova 25, Plzeň 301 00
tel. : 377 322 800/826, Fax: 377 320 955
Jaroslava Štěpánová
E-mail: stepanova@khkvpk.cz
Úřední hodiny: Po - ČT - 8.00 - 12.00 | 13.00 - 15:30
Krajská hospodářská komora v Plzeňském kraji
Nerudova 25
301 00 Plzeň

IČO.: 07739044
DIČ: CZ07739044
Číslo účtu: 94743963/0300
Registrace u Krajského soudu v Plzni Spisová značka: A 29660
Tel.: +420 377 322 826
Email: khkvpk@khkvpk.cz
WWW: www.khkvpk.cz
Datová schránka: wn3sagq
Mapa: Street View