Režim Ukrajina

 

Související soubory Klasifikace zaměstnání Žádost Čestného prohlášení Čestného prohlášení - hromadná žádost Program kvalifikovaný zaměstnanec-základní informace Převodník CZ-ISCO

Související soubory Vysílání ukrajinských občanů do ČR k výkonu práce ČJ Vysílání ukrajinských občanu do ČR k výkonu práce_UKR Stanovisko státních orgánů


Aktuálně

KHK v PK  24 Září 2019

NOVÉ DOKUMENTY - dovolujeme si upozornit žadatele na nový závazný formulář Žádosti a Čestného prohlášení, které naleznete v souvisejících souborech. Zároveň s tím byly aktualizovány povinné náležitosti žádosti o zaměstnaneckou kartu.

Zaměstnanecká karta-náležitosti žádosti CZ Zaměstnanecká karta-náležitosti žádosti UKR

KHK v PK  22 Srpen 2019

Dne 31. 7. 2019 došlo k nabytí účinnosti Novely o pobytu cizinců v této souvislosti si dovolujeme upozornit na následující aktualizace:

 • Zavedení mzdového kritéria pro zařazení volného pracovního místa obsaditelného v rámci Režimu Ukrajina, a to na úrovni 1,2 násobku zaručené mzdy odpovídající příslušné skupině prací. Převodník mezi nejčastějšími pozicemi dle CZ-ISCO a skupinami prací pro mzdové kritérium naleznete výše. Pro bližší informace ohledně 1,2 násobku zaručené mzdy se můžete obrátit na Úřad práce.
 • Od 1. 9. 2019 budou sjednoceny všechny dosavadní režimy (tj. režim Ukrajina, Zemědělec, Mongolsko, Srbsko a Filipíny) do jednoho systému „Program kvalifikovaný zaměstnanec“ pro střední a nízko kvalifikované zaměstnance. Krajské pobočky Hospodářské komory budou řešit pouze Režim Ukrajina, žádosti o zařazení do režimu ostatních státu zasílejte přímo na Hospodářskou komoru ČR v Praze.


Převodník CZ-ISCO

KHK v PK  7 Srpen 2019

Dne 31.7.2019 vstoupila v účinnost novela zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích a na základě této novely byl navýšen správní poplatek při podání žádosti o zaměstnaneckou kartu na 5 000,- Kč. V případě Ukrajiny se jedná o poplatek, který se platí ve vízovém centru ve Lvově. Úhrada všech poplatků probíhá pouze v hotovosti v eurech na pokladně konzulárního úseku.

Bližší informace o správních poplatcích naleznete také na webových stránkách GK ve Lvově :
https://www.mzv.cz/lvov/cz/viza_a_konzularni_informace/vizove_informace/pobyt_nad_90_dnu/spravni_poplatky.html

KHK v PK  19 Listopad 2018

Pokud chce zaměstnavatel zjistit, v jaké fázi se nachází správní řízení na vydání zaměstnanecké karty s konkrétním uchazečem, musí se nechat od uchazeče zplnomocnit. Pokud tak neučiní, nemá zaměstnavatel nárok na jakékoli informace o probíhajícím správním řízení na vydání zaměstnanecké karty. Vzor plné moci, kterou uchazeč případně doloží při podání žádosti o zaměstnaneckou kartu ve vízovém centru, naleznete zde.

Hospodářská komora ČR nemá kompetence ke zjišťování stavu správního řízení v rámci udělení zaměstnanecké karty pro uchazeče z Ukrajiny

.
KHK v PK  13 Duben 2018

Počínaje 01. 05. 2018 se žadatelé o zaměstnaneckou kartu, kteří jsou zařazeni do vládního programu Režim Ukrajina , musejí k podání své žádosti dostavit do vízového centra společnosti VFS Global ve Lvově, a to na adrese Lvov, ul. Džerelna 18.
Tyto žádosti od 01. 05. 2018 tedy již nebudou přijímány na GK Lvov. Rovněž výdej hotových pasů s vyznačenými vízy bude organizován prostřednictvím vízového centra.

Více informací lze nalézt na stránkách GK Lvov: https://www.mzv.cz/lvov/cz/viza_a_konzularni_informace/aktuality/informace_o_miste_a_casu_podani_zadosti.html .

KHK v PK  15 Únor 2018

NOVÝ DOKUMENT - POŘADÍ DOKUMENTŮ PRO GK LVOV - NUTNO NASTUDOVAT, NEŽ UCHAZEČ PŮJDE NA KONZULÁT!!!

Klasifikace zaměstnání Žádost VZOR čestného prohlášení - hromadná žádost Základní informace aktualizované

KHK v PK  3 Únor 2018

NOVÝ CENÍK ZA SLUŽBY V RÁMCI ZAŘAZENÍ ŽÁDOSTI DO PROJEKTU REŽIM UKRAJINA! PLATNÝ OD 1. ČERVNA 2017
První žádost 2 500,- Kč, cena za jednoho uchazeče 200,- Kč
Opakovaná žádost 1 000,- Kč, cena za jedno uchazeče 200,- Kč
CENY JSOU UVEDENY BEZ DPH!

KHK v PK  11 Listopadu 2017

ZMĚNA V PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O ZAŘAZENÍ DO REŽIMU UKRAJINA! PLATNÝ OD 1. ČERVNA 2017
V současné době postačí doložit:
1 x dokument žádosti v excelu
1 x dokument žádosti v pdf s podpisem osoby podávající žádost (formulář ve wordu se již nedokládá)
V případě, že jste v režimu nikdy nežádali nebo Vám již vypršela platnost zařazení 1 roku, je nutné doložit k žádosti přílohy, jejichž výčet naleznete v pdf souboru "Základní informace_aktualizované"


K projektu

Postup byl vytvořen za účelem dosažení časových úspor při přijímání a vyřizování žádostí o zaměstnanecké karty pro ukrajinské občany, kteří budou na území ČR vykonávat středně a nízko kvalifikovanou práci (dle platného znění aktualizované Klasifikace zaměstnání CZ-ISCO zpravidla zařazena do hlavních tříd 4 - 8 v oblasti výroby, služeb nebo ve veřejném sektoru viz příloha "Klasifikace_zaměstnani_Rezim_Ukrajina_CZ_ISCO"). Projekt slouží pouze pro urychlení procesu vydání zaměstnanecké karty v případě, že již zaměstnavatel má "své" konkrétní uchazeče vybrané.
.

Co musí doložit žadatel o zařazení do Režimu Ukrajina?

Žadatel musí vyplnit žádost včetně všech požadovaných příloh. Upozorňujeme, že pro zařazení volného pracovního místa do Režimu Ukrajina musí být požadované místo zaneseno do centrální evidence volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty (ohlásit u krajské pobočky Úřadu práce) a zaměstnavatel musí v hlášení udělit souhlas se zveřejněním na Integrovaném portálu Ministerstva práce a sociálních věcí, kde si je může kdokoli vyhledat.

Nepodaří-li se ve lhůtě 30 dnů od nahlášení volného pracovního místa jej obsadit uchazečem nebo zájemcem o zaměstnání, bude volné pracovní místo automaticky zařazeno do centrální evidence volných míst pro zaměstnaneckou kartu, a tudíž jej bude možné nabídnout i uchazečům z Ukrajiny.

Součásti žádosti o zařazení zaměstnavatele do Režimu Ukrajina je i seznam uchazečů, které chce zaměstnavatel zařadit do Režimu Ukrajina. Pozor! Vámi určené pořadí pracovních pozic je velmi důležité, neboť v tomto pořadí budou zaměstnanecké karty pro Vámi vyhlédnuté zaměstnance vyřizovány. Doporučujeme tedy v žádosti uvádět uchazeče v pořadí, jak jsou pro Vás důležití.


Požadované přílohy žádosti

 • Výpis z obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku, jiného obdobného registru či doklad prokazující potřebné informace (ne starší než 3 měsíce, který bude sloužit pro zjištění konkrétních údajů o zaměstnavateli např. předmětu podnikání, délce existence zaměstnavatele, která musí být minimálně dvouletá atd.). K tomuto dokumentu bude rovněž přiložen výpis z Registru ekonomických subjektů ČSÚ ARES s razítkem a podpisem oprávněné osoby (pokud není součástí výše uvedené informace), resp. jiný doklad dostupný z informačních systémů, prokazující statistické údaje o aktuálním počtu zaměstnanců (počet zaměstnanců nesmí být nižší než 10).
 • Potvrzení Finančního úřadu o neexistenci daňových nedoplatků (ne starší než 3 měsíce). Stačí prostá kopie.
 • Potvrzení České správy sociálního zabezpečení o neexistenci nedoplatků pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (ne starší než 3 měsíce). Stačí prostá kopie.
 • Čestné prohlášení o (není nutný ověřený podpis):
 • neexistenci nedoplatků na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění;
 • tom, že hodlá se zaměstnaným cizincem, resp. se všemi v budoucnu zaměstnanými cizinci, uzavřít pracovní poměr, který bude trvat nejméně po dobu jednoho roku;
 • tom, že v období 2 let před podáním žádosti zaměstnal na území ČR alespoň 10 osob na hlavní pracovní poměr;
 • tom, že volné pracovní místo bylo zveřejněno na Integrovaném portálu Ministerstva práce a sociálních věcí minimálně 30 dnů
 • tom, že v období 2 let před podáním žádosti o zařazení do Režimu nebyla zaměstnavateli uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce vyšší než 100.000,- Kč;
 • tom, že v období 2 let před podáním žádosti o zařazení do Režimu nebyla zaměstnavateli uložena opakovaně pokuta vyšší než 100.000,- Kč za porušení povinností vyplývajících z právních předpisů kontrolovaných Úřadem práce ČR, Státním úřadem inspekce práce nebo oblastními inspektoráty práce.
 • tom, že zaměstnavatel bude spolupracovat s Centrem na podporu integrace cizinců v kraji (platí pouze v případě, kdy zaměstnavatel podává tzv. hromadnou žádost);
 • projednání svého záměru se zaměstnanci ve smyslu ustanovení § 280 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (platí pouze v případě, kdy zaměstnavatel podává tzv. hromadnou žádost).

Výše uvedené přílohy dokládá zaměstnavatel pouze v případě první Žádosti či po uplynutí doby 1 roku, po kterou je zaměstnavatel do Režimu zařazen. Údaje o zaměstnavateli je zaměstnavatel povinen uvést pouze v případě, že u nich došlo ke změně od data posledního podání žádosti o zařazení do Režimu.


[1] Za hromadnou se považuje taková žádost, kdy zaměstnavatel žádá o zařazení do Režimu pro 50 a více státních občanů Ukrajiny – v tomto případě je nutné před podáním žádosti kontaktovat garanta

 


Jakým způsobem podá žadatel žádost o zařazení do Režimu Ukrajina?

Žádost a související materiály jsou dostupné na webových stránkách www.khkvpk.cz

Žádost lze podat osobně v sídle KHK v PK, doručit prostřednictvím poštovních služeb nebo zaslat e-mailem.

Kontaktní místo: Krajská hospodářská komora v Plzeňském kraji - Nerudova 25, Plzeň

Kontaktní osoby:
Eva Yeryomina: yeryomina@khkvpk.cz, 377 227 141, 702 230 259
Petra Čížková, cizkova@khkvpk.cz, 377 322 813

 

Na jak dlouho je zařazení do Režimu Ukrajina vydáváno?

Zaměstnavatel je do Režimu Ukrajina zařazen po dobu 1 roku. V případě, že během tohoto roku bude chtít zaměstnat další uchazeče z Ukrajiny, zašle STEJNÝ formulář jako při první žádosti (viz žádost v souvisejících dokumentech) na kontaktní místo a přílohy nemusí znovu dokládat. Žádost včetně příloh musí dokládat pouze v případě, že již uplynula lhůta 1 roku od zařazení do Režimu Ukrajina nebo nastala změna v těchto údajích.

 

Zpoplatnění

Vyřízení žádosti o zařazení zaměstnavatele do Režimu Ukrajina je zpoplatněno paušální částkou 2 500,- Kč za žádost a částkou 200,- Kč za každého uchazeče o zaměstnání, uvedeného v žádosti.  V případě nahlášení dalšího uchazeče (uchazečů) ve lhůtě jednoho roku od zařazení do Režimu Ukrajina je vyřízení zpoplatněno paušální částkou 100,- Kč a částkou 200,- Kč za každého dalšího uchazeče o zaměstnání, uvedeného ve formuláři Nahlášení dalšího uchazeče. Ceny jsou uvedeny bez DPH.Aktuality - KHK v Plzeňském kraji

19.11.2019

B2B akce v Rakousku

Africa Day (6.11.2019), International Machinery and Plant Engineering Forum (26.11.2019), B2B-Meetings at Summit Industry 4.0 (12.12.2019)
Více info ZDE

27.11.2019

Seminář „Kolumbie a Mexiko

Srdečně Vás zveme do Zlína na exportní seminář zaměřený na obchodní příležitosti v Mexiku a Kolumbii, které Vám představí Michal Rejtar.
Více info ZDE


O nás

Krajská hospodářská komora v Plzeňském kraji sdružuje právnické a fyzické osoby ve vybraných okresech Plzeňského kraje, a to na základě dobrovolného členství. Právní základ a vymezení její činnosti představuje zákon č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR ve znění pozdějších předpisů.

Kontakt

Krajská hospodářská komora
v Plzeňském kraji

Nerudova 25
301 00 Plzeň
Tel.: +420 377 322 826
Email: khkvpk@khkvpk.cz
WWW: www.khkvpk.cz